CONDUCERE

În structura organizatorică a Instituţiei intră următoarele organe:

 • Fondatorul / Adunarea Generală a Fondatorilor;
 • Preşedintele;
 • Cenzorul

Preşedinte al Instituţiei este desemnat d-nul –
NEVMERJIȚCHI ILIE

Președintele are următoarele atribuţii:

 • asigură realizarea scopurilor şi obiectivelor Instituţiei;
 • modifică şi completează Statutul Instituţiei cu acordul scris al fondatorului;
 • aprobă strategia anuală de activitate a Instituţiei, propusă cu acordul Fondatorului;
 • asigură consultanţă de specialitate pentru dezvoltarea strategiei Instituţiei şi a programelor care vor fi derulate;
 • evaluează programele derulate;
 • execută deciziile Fondatorului;
 • organizează şi dirijează activitatea Instituţiei şi a subdiviziunilor ei;
 • Elaborează proiecte de regulamente şi norme de operare internă, de politică administrativă şi de personal, precum şi politicii de promovare a Instituţiei pe care le propune spre aprobare Fondatorului;
 • soluţionează situaţii de conflict de interese, în conformitate cu prevederile statutului.
 • coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de activitate a Instituţiei;
 • coordonează realizarea proiectelor şi a programelor pe care Instituţia le derulează;
 • emite dispoziţii, instrucţiuni, încheie acte de colaborare, contracte, acorduri, aprobă evidenţa contabilă şi dările de seamă, aprobă materialele instructive, regulamentele cu privire la subdiviziunile Instituţiei;
 • reprezintă Instituţia în relaţiile cu organele administraţiei publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi de peste hotare, semnează fără procură acorduri, contracte şi alte tranzacţii din numele Instituţiei şi eliberează procuri cu împuterniciri de a semna tranzacţii;
 • aprobă strategia de personal a Instituţiei;
 • este responsabil de politica de resurse umane a Instituţiei;
 • stabileşte atribuţiile personalului angajat şi stabileşte salariile acestora;
 • aplică sancţiuni disciplinare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • gestionează patrimoniul Instituţiei şi activitatea privind majorarea lui;
  • asigură activitatea de secretariat;
  • coordonează activitatea acesteia privind realizarea proiectelor şi programelor, în conformitate cu deciziile Fondatorului, a planului anual de activitate şi a contractelor încheiate cu finanţatorii;
  • reprezintă Instituția în relaţii cu terţe persoane;
  • stabileşte relaţii de colaborare, sub diverse forme, cu alte organizaţii neguvernamentale;
  • cu acordul Fondatorului, poate transmite în bază de procură o parte a atribuţiilor sale unui terţ, dacă interesele Instituţiei o cer;
  • dispune, cu acordul Fondatorului de folosirea fondurilor conform contractelor de finanţare, urmăreşte gestiunea acestora, întocmeşte rapoarte financiar-contabile către finanţatori, inclusiv înregistrării donaţiilor şi sponsorizărilor;
  • întocmeşte şi prezintă Fondatorului rapoarte trimestriale şi anuale de activitate, inclusiv modurile şi condiţiile de gestionare a fondurilor;
  • asigură editarea, publicarea şi distribuirea buletinelor informative;
  • elaborează proiectul anual de activitate şi raportul anual;
  • întocmeşte anual proiectul bugetului Instituţiei, pe care îl supune aprobării Fondatorului;
  • prezintă Fondatorului bilanţul gestiunii finanţelor la finele fiecărui an;
  • la cererea Fondatorului, prezintă dări de seamă, rapoarte şi note explicative privind activitatea Instituţiei, modul de gestionare a fondurilor cât şi informaţii asupra altor probleme legate de activitatea Instituţiei;
 • ia decizii şi întreprinde alte măsuri pentru realizarea scopurilor propuse de asociaţie, care nu contravin ordinii de drept, bunelor moravuri şi legislaţiei în vigoare, care sunt coordonate cu Fondatorului şi aprobate de aceasta;
 • decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Instituţiei.